Regulamin konkursu „Mama i ja”

Krajowe Stowarzyszenie „Inny Autyzm” zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs integracyjny plastyczno-poetycko-literacki pod hasłem: „Mama i ja”.

Cel Konkursu

Celem Konkursu jest integracja osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, wzmacnianie więzi rodzinnych, kształtowanie twórczego myślenia i umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji, rozwijanie zdolności plastycznych, poetyckich i literackich, wzbogacenie słownictwa, nauka właściwych postaw wobec niepełnosprawnych, oraz poszukiwanie ukrytych talentów.

Warunki udziału w Konkursie

 1. Konkurs jest ukierunkowany na dzieci i osoby autystyczne, w szczególności osoby z Zespołem Aspergera, ale ma charakter otwarty i integracyjny, dlatego mogą brać w nim udział wszyscy w wieku od 1 do 100 lat. Oceniamy zarówno osoby indywidualne, jak i zespoły.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do przesłanej pracy, pisemnego oświadczenia Uczestnika lub jego opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu.
 3. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich na rzecz Organizatora, zgody na publikację w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora, oraz w Internecie.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Zarządu Stowarzyszenia „Inny Autyzm” oraz ich najbliższa rodzina.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.innyautyzm.org Szczegółowe informacje nt. Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 535‑388‑637 i adresem mailowym autyzmkonkurs@gmail.com

Przedmiot

 1. Pracą Konkursową jest opracowanie dowolnej pracy nawiązującej do tytułu Konkursu „Mama i ja”.
 2. Kategoria prac:
  • Praca plastyczna wykonana dowolną, nieprzestrzenną techniką tradycyjną. Format pracy nie powinien przekraczać A3 (kredki, pastele, farby, w tym akwarele, mazaki itp.).lub wersja cyfrowa plików graficznych o maksymalnej rozdzielczości 300 dpi, zapisane w formacie jpg, pdf. Prac nie należy naklejać na podkładkę ani oprawiać.
  • Praca poetycka lub literacka powinna zmieścić się na jednej kartce formatu A4 wydruku komputerowego (jeden utwór to maksymalnie 1 strona standardowego maszynopisu, krój czcionki Times New Roman, rozmiar 12 p., plik w formacie .doc, .odt, .rtf lub .pdf). Może to być wiersz lub krótki utwór epicki (opowiadanie, celny esej, rozprawka, baśń, itp).
 3. Zgłoszona praca musi być wykonana samodzielnie przez autora, nie może być wcześniej publikowana ani wykorzystywana.
 4. Zgłoszenie pracy oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie narusza ona praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

Termin i forma składania prac

 1. Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście wraz z załącznikiem na adres 40‑236 Katowice ul.Łączna 1/32 z dopiskiem Konkurs „Mama i ja” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy autyzmkonkurs@gmail.com
 2. Termin składania prac upływa w dniu 20.06.2013 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 3. Na odwrocie pracy należy podać czytelnie imię i nazwisko, wiek autora/autorów, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, tytuł pracy.
 4. Koszty przesyłki ponoszą autorzy. Przesyłka powinna być staranie zapakowana, gdyż Organizator nie biorze odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu.
 5. Każdy Uczestnik Konkursu może wykonać do czterech prac konkursowych.
 6. Nadesłane przez Uczestników Konkursu prace wraz z załącznikiem nie podlegają zwrotowi.

Ocena prac konkursowych

 1. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 2. W przypadku nadesłania większej liczby prac (ponad 40) wstępnego wyboru dokona Komisja Kwalifikacyjna. Jury i Komisję Kwalifikacyjną powołuje Organizator. Nagrody i wyróżnienia przyzna Jury.
 3. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
 4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 15.07.2013 na stronie internetowej Organizatora.
 5. Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana po rozstrzygnięciu Konkursu na stronie internetowej Organizatora. Nagrody i wyróżnienia należy odebrać osobiście (lub przez osobę upoważnioną). W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wysyłki nagrody droga pocztową.
 6. Jury zastrzega sobie możliwość zorganizowania pokonkursowej wystawy.

Nagrody

 1. Jury uhonoruje autorów najciekawszych prac nagrodami.
  • Grand Prix Konkursu– najlepsza praca wszystkich kategorii; oraz I, II i III miejsce w poszczególnych kategoriach.
  • Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
 2. W przypadku nie wyłonienia nagrody głównej, Grand Prix, Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
 3. Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia.
 4. Werdykt Jury jest ostateczny.

Punkty konsultacyjne

Grupy wsparcia

Nordic Walking